ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 ดูรายละเอียด

ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา

ว่าด้วย การกำหนดและลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร พ.ศ.2550

 

     โดยที่การบริหารราชการในยุคปัจจุบันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้อง

การของประชาชนให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสำนักการช่างเสียใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

     อาศัยอำนาจตามความในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ววยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงวางระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมาไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการกำหนดและลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับ

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร พ.ศ.2550"

     ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน

     ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกียวกับการขออนุญาต

ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร พ.ศ.2548

     ข้อ 4 ในระเบียบนี้

     "วัน" หมายความว่า วันปฏิบัติราชการตามปกติ

     ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยสั้งการอนุมัติ อนุญาต พิจารณาและดำเนินการตามคำขอของผู้ยื่นคำขอให้แล้วเสร็จตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร(อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ไม่เกิน 1 ชั้น)

     (1) เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตตามแบบ ข.1 ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ขออนุญาตนำเอกสารดังกล่าวไป

ตรวจสอบหลักฐานที่ดินเพื่อลงรหัสและชำภาษีที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง และนำเอกสารดังกล่าวกลับมายื่นที่งานขออนุญาตอาคาร เพื่อลง

เลขรับแล้วดำเนินการเสนอฝ่ายควบคุมอาคาร ภายใน 1 วัน

     (2) เมื่อฝ่ายควบคุมอาคารรับเรื่องตามข้อ (1) ให้สั่งการให้นายช่างควบคุมเขตก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ดำเนินการในขั้นตอนการตรวจแบบแปลน ดังนี้

          - นายช่างควบคุมเขตก่อสร้าง ตรวจสอบสถานที่ จัดทำแผนที่สังเขป ภายใน 2 วัน

          - งานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบแบบแปลด้านสถาปัตยกรรม               ภายใน 2 วัน

          - งานวิศวกรรม ตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรม                              ภายใน 2 วัน

      (3) ให้ฝ่ายผังเมืองรับเรื่องจากข้อ (2) แล้วตรวจสอบเกี่ยวกับแนวเขตถนน ทางสาธารณะ การกำหนดพื้นที่ใช้สอยด้านผังเมือง พร้อมมีคำสั่งหาก

ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องกลับไปที่ฝ่ายควบคุมอาคาร  ภายใน 2 วัน

     (4) ให้ฝ่ายควบคุมอาคารรับเรื่องจากข้อ (3) แล้วตรวจสอบพร้อมมีคำสั่ง หากต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถ้าเห็นว่าถูกต้องให้เสนอ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  ภายใน 2 วัน

     (5) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองรับเรื่องและตรวจสอบพร้อมบันทึกความเห็นเสนอปลัดเทศบาลหรือผู้รับมอบอำนาจ นายกเทศมนตรี

หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เพื่อมีคำสั่งอนุมัติ อนุญาตตามระยะเวลา ดังนี้

          - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง     ภายใน 1 วัน

          - ปลัดเทศบาล                                                        ภายใน 1 วัน

          - นายกเทศมนตรี                                                   ภายใน 1 วัน

     (6) เมื่อนายกเทศมนตรีอนุญาตให้ทำการก่อสร้างแล้ว ให้งานขออนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนและใบอนุญาต

แล้วจึงนำหลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จรับเงิน)เสนอเพื่อลงนามในใบอนุญาตตามระยะเวลา ดังนี้

          - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง     ภายใน 1 วัน

          - ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี                            ภายใน 1 วัน

     รวมระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ(1)-(6) ไม่เกิน 16 วัน(ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขแบบแปลน)

     การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร(อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป

     (1) เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตตามแบบ ข.1 ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้ผู้ขออนุญาตนำเอกสารดังกล่าว

ไปตรวจสอบหลักฐานที่ดินเพื่อลงรหัสที่ดินและชำระภาษีที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง และนำเอกสารดังกล่าวกลับมายื่นที่งานขออนุญาตอาคาร

เพื่อลงเลขรับแล้วดำเนินการเสนอฝ่ายควบคุมอาคาร ภายใน 2 วัน

     (2) เมื่อฝ่ายควบคุมอาคารรับเรื่องตามข้อ (1) ให้สั่งการให้นายช่างควบคุมเขตก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร ดำเนินการในขั้นตอนการตรวจแบบแปลน ดังนี้

          - นายช่างควบคุมเขตก่อสร้าง ตรวจสอบสถานที่จัดทำแผนที่สังเขป ภายใน 2 วัน

          - งานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบแบบแปลนด้านสถาปัตยกรรม ภายใน 2 วัน

          - งานวิศวกรรม ตรวจสอบแบบแปลนด้านวิศวกรรม ภายใน 2 วัน

     (3) ให้ส่วนช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบแบบแปลนด้านระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พร้อมมีคำสั่งหากต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถ้า

เห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องกลับไปที่ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ภายใน 2 วัน

     (4) ให้ฝ่ายผังเมืองรับเรื่องจากข้อ(3) แล้วตรวจสอบเกี่ยวกับแนวเขตถนน ทางสาธารณะ การกำหนดพื้นที่ใช้สอยด้านผังเมือง พร้อมมีคำสั่งหาก

ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ส่งเรื่องกลับไปที่ฝ่ายควบคุมอาคารภายใน 2 วัน

     (5) ให้ฝ่ายควบคุมอาคารรับเรื่องจากข้อ(4) แล้วตรวจสอบพร้อมมีคำสั่ง หากต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถ้าเห็นว่าถูกต้องให้เสนอ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ภายใน 2 วัน

     (6) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองรับเรื่องและตรวจสอบพร้อมบันทึกความเห็นเสนอผู้อำนวยการสำนักการช่าง ภายใน 2 วัน

     (7) ผู้อำนวยการสำนักการช่างรับเรื่องและตรวจสอบพร้อมบันทึกความเห็นเสนอปลัดเทศบาลหรือผู้รับมอบอำนาจ นายกเทศมนตรีหรือ

ผู้ปฏิบัติราชการแทน เพื่อมีคำสั่งอนุมัติ อนุญาตตามระยะเวลา ดังนี้

          - ผู้อำนวยการสำนักการช่าง                         ภายใน 2 วัน

          - ปลัดเทศบาล                                               ภายใน 2 วัน

          - นายกเทศมนตรี                                          ภายใน 2 วัน

     (8) เมื่อนายกเทศมนตรีอนุญาตให้ทำการก่อสร้างแล้ว ให้งานขออนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนและ

ใบอนุญาตแล้วจึงนำหลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จรับเงิน) เสนอเพื่อลงนามในใบอนุญาตตามระยะเวลา ดังนี้

          - ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง/ผู้อำนวยการสำนักการช่าง              ภายใน 1 วัน

          - ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี                                                                                   ภายใน 1 วัน

     รวมระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (1)-(8) ไม่เกิน 24 วัน(ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขแบบแปลน)

     เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

     ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารพร้อมคำขออนุญาต ดังต่อไปนี้

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                           จำนวน 1 ฉบับ

          - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             จำนวน 1 ฉบับ

          - แผนผังบริเวณ                                                                                     จำนวน 5 ชุด

          - แบบแปลน                                                                                           จำนวน 5 ชุด

          - รายการประกอบแบบแปลน                                                               จำนวน 5 ชุด

          - รายการคำนวณ (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ            จำนวน 1 ชุด

หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุไวไฟเป็นส่วนใหญ่)

          - หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร(กรณีที่             จำนวน 1 ฉบับ

ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

          - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และ                   จำนวน 1 ฉบับ

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน

6 เดือน(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

          - หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนิน                จำนวน 1 ฉบับ

กิจการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

          - หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ                   จำนวน 1 ฉบับ

และคำนวณอาคารพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผ้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

          - สำเนาหรือภาพถ่าย                                                                            จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

               * โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่

               * หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน

               * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

               * สำเนาทะเบียนบ้าน

           (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

          - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน                                   จำนวน 1 ฉบับ

          - สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอยวิชาชีพ                      จำนวน 1 ฉบับ

วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุม

งาน(เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชา

ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

          - สำเนาหรือภาพถ่าย                                                                             จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

               * โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่

               * หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินข้างเคียง

               * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

               * สำเนาทะเบียนบ้าน

           (กรณีมีการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินข้างเคียง) 

     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

          - กรณีขออนุญาตรื้อถอนอาคารให้แนบภาพถ่ายอาคาร                   จำนวน 2 ภาพ

สิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน นอกเหนือจากนั้นให้ใช้เอกสารเช่นเดียว

กับการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างทุกประการ

     ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกคำสั่ง วางระเบียบ/ประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2550

 

                                                                         เชิดชัย โชครัตนชัย                                     

                                                          (รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย)                 

                                                              นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ดูรายละเอียด        

                                                                                                              ดูรายละเอียด

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน